Трудова злополука

Застрахователен брокер “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” ООД има удоволствието да Ви предложи специална оферта за застраховка “Трудова злополука” към ЗД “ДЗИ” АД. Този продукт е задължителен съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за сметка на работодателя, чл. 52 /ДВ, бр. 76/20.09.2005 г. и Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука /ДВ бр.15/17.02.2006г.

Като наши корпоративни клиенти, Вие имате възможността да получите отстъпки от застрахователната премия, както сигурност и подкрепа, гарантирани от нас – Застрахователен брокер “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ”ООД.

Обект на застраховката

На основание Общите условия на застраховки “Злополука” на “ДЗИ” АД и специалните условия по-долу, застраховани са работниците и служителите, определени с писмена Заповед на работодателя за задължително застраховане за риска “трудова злополука”, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятието, принадлежащо към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Трудова Злополука е понятието по чл.55, ал.1 от КСО, това е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Застрахователни суми

Застрахователна сума за риска смърт и трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука е не по-малко от 7 – кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

Застрахователната сума за риска временна загуба на трудоспособност от трудова злополука е размера на месечната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

При настъпване на следните събития “ДЗИ” АД се задължава да изплати:

 • Смърт от трудова злополука – на законните наследници се изплаща застрахователната сума.
 • Трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука – на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК, ЗМК при “ДЗИ” АД.
 • Временна загуба на трудоспособност от трудова злополука, продължила:
  • над 10 до 30 календарни дни – изплащат се 3% от застрахователната сума;
  • над 30 до 60 календарни дни – изплащат се 5 % от застрахователната сума;
  • над 60 до 120 календарни дни – изплащат се 7 % от застрахователната сума;
  • над 120 дни – изплащат се 10 % от застрахователната сума.
Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя като процент от застрахователната сума и съгласно рисковия клас, като застрахователните суми за двата риска са различни и са както следва: