Застраховка Професионална отговорност

Интересът към застраховка професионална отговорност нарасна осезаемо след влизането на България в Европейския съюз. Това е така, защото за все повече професии се изисква именно такава професионална застраховка, за да получи човек право да работи по определена специалност. Това е демонстрация на лична отговорност не само към хората, с които се работи, но и към професията като цяло.

За кои професии е задължителна застраховката професионална отговорност?

Лекар, адвокат, нотариус, строител, застрахователен брокер, дипломиран експерт счетоводител, медицински персонал, стоматолог. Други професии, за които също е задължително сключването на застраховка професионална отговорност, са архитект, проектант – строителен инженер, консултант, строителен надзор, синдик, туроператор и други. Застраховката професионална отговорност е задължителна, но пък всеки има право сам да избере при кой застраховател да отиде. А, както знаем, Амарант България е застрахователен брокер, който работи с всички застрахователи у нас, така че на всеки клиент ще бъде предложена възможно най-добрата застраховка професионална отговорност.

Каква е моята отговорност за използването на тази застрахователна услуга?

zastrahovka-profesionalna-otgovornost-1-600x338Всъщност, обяснено по най-елементарния начин, причината хората да сключват застраховка професионална отговорност е следната: професията, която упражнява даден специалист, е пряко свързана с живота и здравето на останалите хора. Затова и неговата отговорност е по-голяма и е необходима застраховка. Неслучайно в САЩ гражданските съдебни дела от този тип са особено популярни и именно при тях в употреба влиза застраховката професионална отговорност. Да, у нас делата с професионална тематика не са така разпространени, но това не означава, че са невъзможни и поради това никой не носи отговорност и не е необходима застраховка. Според скорошна статистика съдебните искове срещу лекари, допуснали професионална лекарска грешка, са се увеличили тройно. Специалистите в гореизброените области са наясно, че застраховката професионална отговорност не е просто поредната бюрократична стъпка, а е тяхната лична защита при неприятни ситуации, свързани с клиенти или други хора, засегнати по някакъв начин от дейността им. Това лична и едновременно с това професионална защита и отговорност.

Нека погледнем ситуацията под по-различен ъгъл. Хората все повече са наясно със своите права. Застраховката професионална отговорност е „отговорът“ на един професионалист към заведено срещу него дело за небрежност или допусната грешка. Именно защото този вид застраховка е свързана с извършването на работа, съществуват различни разновидности, спрямо професионалната сфера, в която се изявява човекът. Нека видим какви са те в Амарант България.

Застраховка професионална отговорност на експерт-счетоводители и одитори

zastrahovka-profesionalna-otgovornost-2Както подсказва името на тази застраховка професионална отговорност, тя е подходяща за хората, работещи в сферата на счетоводството и одитите. Застраховката покрива искове срещу застрахования, които са предявени в съответния срок и са във връзка с виновно неизпълнение на професионалните задължения при извършване на одиторска дейност. Както вече споменахме, застраховката професионална отговорност е задължителна, като човек сам решава при кой застраховател да я сключи. Напомняме, че чрез Амарант България ще получите възможност за информиран избор, какъвто няма да откриете на друго място.

Застраховка професионална отговорност на лекари и медицински персонал

Важно е да се отбележи, че на такава застраховка професионална отговорност имат право лекарите и медицинският персонал, които се грижат за хората. Ветеринарните лекари не влизат в тази категория. Застраховката професионална отговорност покрива отговорността на лекар и медицински персонал при причинени имуществени и неимуществени вреди от извършването на професионалната дейност, както и искове за обезщетение през периода на застраховката. Тази застраховка професионална отговорност покрива и съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с горепосочените искове.

Застраховка професионална отговорност на спедитора

При този специфичен вид застраховка професионална отговорност обект на застраховане е спедиторът и неговата отговорност пи изпълнение на задълженията му за евентуални причинени щети и финансови загуби на клиентите му.

Застраховка професионална отговорност на туроператора

Обръщаме специално внимание именно на тази застраховка, защото в последните няколко години станаха популярни множество случаи на сериозни проблеми с лицензирани и нелицензирани туроператори, които завличат клиентите си по един или друг начин и ги ощетяват финансово. Застраховката професионална отговорност на туроператора покрива имуществени вреди на потребителите и клиентите, които са настъпили в резултат на неразплащане с туроператора с негови доставчици. Тази застраховка професионална отговорност покрива и случаите, в които туроператорът изпадне в несъстоятелност и неплатежоспособност.

Застраховка професионална отговорност на хотелиера и ресторантьора

Този вид застраховка се сключва от собственика, наемателя или арендатора на хотел или ресторант. Покрива всякакви вреди, причинени от служителите, които са на трудов договор, и са представители на всички категории персонал на застрахования.

Застраховка професионална отговорност на юридически лица и еднолични търговци

zastrahovka-profesionalna-otgovornost-3-600x399Тук работата вече става сериозна. Въпросната застраховка професионална отговорност покрива всички евентуални суми, които застрахованото лице трябва да плати на трети лица. Тези суми се явяват компенсация за имуществени или неимуществени вреди, настъпили в резултат на дейността на юридическото лице или едноличния търговец. Застраховката професионална отговорност покрива и всички разходи за уреждане на претенции за причинената вреда, направени с писменото съгласие на Застрахователя. Покриват се и съдебни разноски при предявени искове по отговорността на застрахования. Имайте предвид, че в това число не влизат адвокатските хонорари.

Застраховка професионална отговорност на застрахователни брокери

Чрез застраховка професионална отговорност застрахователят се задължава да обезщети застрахованото лице до максималния размер на договорените лимити на сумите. Застрахователят е длъжен да направи това съгласно българското законодателство за искове, предявени от трети лица през периода на застраховката. Исковете може да са за вреди, причинени от нарушаване на задълженията на застрахователя от професионална страна за посочената в договора дейност. Става дума за небрежност, грешка или пропуск, допуснати от застрахования, негов съдружник или негов служител.

Застраховка професионална отговорност на нотариуси и адвокати

Тук застраховката професионална отговорност покрива чл. 73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. И по-конкретно става дума за отговорността на практикуващите към искове, предявени през срока на застраховката професионална отговорност за виновно неизпълнение на професионалните им задължения при извършването на съответните нотариални действия.

Застраховка професионална отговорност на лица, упражняващи строителен надзор

zastrahovka-profesionalna-otgovornost-4-300x259В този случай застраховката професионална отговорност покрива имуществената отговорност (чл.43 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) на лица, които упражняват независим строителен надзор. Става дума за искове, предявени за вреди, които са причинени на собственика, инвеститора или на трети лица при изпълнение на проектиране или строителство. Застраховката покрива и искове за недостатъци, проявили се преди изтичане на дадения гаранционен срок. Въпросната застраховка професионална отговорност служи и за покриване на съдебните разходи по граждански дела.

Сами разбирате, че застраховката професионална отговорност е изключително важен аспект от работата на много специалисти не само у нас, но и по света. Тя ви защитава, когато допуснете някаква грешка при изпълнение на професионалните си задължения, за която носите отговорност. И ако горният текст ви се е сторил малко сух, сега ще ви обясним същината на тази застраховка, колкото се може по-ясно.

Застраховката професионална отговорност е вашата лична защита

Вие може да сте най-добрият лекар, най-стабилният адвокат или най-известният архитект, но това означава ли, че не допускате грешки или пък не носите отговорност за работата си? Ако сключите застраховка професионална отговорност, така не само ще гарантирате, че сте сериозен човек и професионалист, но и ще покажете, че имате професионална настройка към всичко, което правите в живота си. Хората, с които работите, независимо каква е професионалната ви сфера, ще бъдат спокойни, че срещу тях стои човек, който умее да носи отговорност. Именно това прави застраховката професионална отговорност – дава спокойствие не само на хората, с които работите, но и на вас самите.

zastrahovka-profesionalna-otgovornost-5-600x343Да, застраховката професионална отговорност е задължителна

Но това не бива да ви стряска, а напротив – трябва да ви успокоява. По цял свят хората знаят, че именно професионалната застраховка е онова, което ги пази при непредвидени ситуации. Погледнете на застраховката професионална отговорност по следния начин: тя е нещо като щит, който може и никога да не ви потрябва, но ако се окажете в неприятна ситуация, породена от ваша професионална грешка или несъобразителност, застраховката ви помага и демонстрира личната ви отговорност.

След като сключите застраховка професионална отговорност, няма нужда да мислите повече за нея

Защото Амарант България съвсем заслужено има славата на компания, която следи за всичко, случващо се с вашата застраховка и ще ви се обади, ако скоро тя изтича, например. Разбира се, ако се случи ситуация, в която се окаже, че трябва да използвате вашата застраховка професионална отговорност, то непременно се свържете със служител на Амарант България, за да получите най-добрия съвет какво да предприемете.

Застраховката професионална отговорност не е формалност

Уви, все още твърде много хора не смеят да поемат отговорност и се надяват на нежеланието на хората да се занимават със съдилища, адвокати и т.н. Затова и смятат, че застраховката професионална отговорност е излишна и би влязла в употреба в много редки случаи. Това схващане обаче е невярно. В световен мащаб се наблюдава тенденцията все повече хора да се обръщат към съд, за да търсят правата си и респективно все повече хора разчитат на застраховката професионална отговорност, за да могат да се защитят адекватно при определени ситуации.

zastrahovka-profesionalna-otgovornost-6-300x255Всички сме наясно, че безгрешни хора на този свят няма. Дори и те да са най-добрите в своята професионална сфера. Именно поради тази причина и застраховката професионална отговорност спада към задължителните в българското законодателство. Защото са малко хората, които биха признали, че има шанс да допуснат някаква грешка в онова, с което изкарват прехраната си. Независимо на каква професионална висота се намират и с колко голяма отговорност са се нагърбили.

Застраховката професионална отговорност е онзи задължителен елемент в професионалната спирала на работещите у нас, който ни прави част от отговорните общества не само в Европа, но и по целия свят. И ако преди години хората, които са сключвали застраховка, са били изключение, то днес притежателите на застраховка професионална отговорност са онези, които задават правилата.

Ако имате въпроси, нуждаете се от съвет или вече сте се убедили, че няма защо да се чудите за сключването на застраховка професионална отговорност, то не се колебайте, а се обадете на телефон +359 894 466 266, пишете на offfice [at] amarantbg.com или посетете един от многото обекти на Амарант България из цялата страна. Именно там ще получите професионална информация за всичко, което ви интересува.

Човек няма как да избегне всички грешки в живота си.
Но застраховката професионална отговорност е една голяма крачка поне към намаляването им.