Застраховка на разни финансови загуби

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. Покриват се следните рискове:

 1. Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот;
 2. Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор
 3. Финансови загуби, вследствие на лошо време;
 4. Финансови загуби, вследствие пожар и природни бедствия;
 5. Загуба на доход вследствие авария на машини;
 6. Загуба на трудово възнаграждение;
 7. Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски
 8. Загуба на пазарна стойност
 9. Косвени търговски загуби
 10. Други нетърговски финансови загуби
 11. Други финансови загуби