Застраховка на акредитиви

Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител. Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител. Покрива се рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.