Обслужване корпоративни клиенти

В структурата на АМАРАНТ има специално създадено звено за обслужване на Корпоративни клиенти. Като обслужващ брокер, водим политика, насочена към осигуряване на цялостна защита на застрахователните интереси на клиента. В тази връзка, развиваме дейността си в няколко основни направления:

 • Анализ  на  застрахователните  интереси  на  клиента  в  зависимост  от дейността  му  и консултиране  за  подходящите  за  него  застрахователни продукти;
 • Проучване и анализ на пазара, с оглед на това да предложим на клиента условията, които ще защитят в най- голяма степен застрахователните му интереси;
 • Поддържане на застрахователните договори, в т.ч. следене на сроковете на сключените застраховки и уведомяване на клиента за предстоящи падежи;
 • Подновяване на изтичащи застраховки;
 • Пълно съдействие при настъпване на застрахователно събитие.
ЛИКВИДАЦИЯ ЩЕТИ

Доброто обслужване при настъпване на застрахователно събитие е особено важно  за  клиента.  Затова  ликвидацията  на  щети  е  силно  застъпена  линия  в политиката на Амарант България ООД.

Чрез  създадения  към  структурата  на  Брокера  отдел,  специализиран  в ликвидацията на щети,  осигуряваме на клиентите си своевременно и компетентно съдействие при настъпване на застрахователно събитие, като се ангажираме със:

 • обявяване на събитието пред застрахователното дружество;
 • попълване на необходимата документация за предявяване на претенция за щета;
 • организиране на оглед на увреденото имущество;
 • поддържане на клиентско досие;
 • следене на щетата до приключването й и информиране на клиента за всеки етап от развитието й до изплащане на обезщетение.

Осигуряването на цялостна защита на застрахователните интереси, вече доказаният ни опит и коректност при обслужването, привличат все повече клиенти.

ОПИТ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

С предлагането на пълен набор от пакет услуги,  добре развитата клонова мрежа с над 30 клонове и офиси в цялата страна,  успяваме изцяло да удовлетворим нуждите на нашите клиенти, гарантирайки  им сигурност, подкрепа и удобство. Отдел корпоративни клиенти имат опит при застраховане на нетрадиционни застарховки като:

 • Застраховане на екологични енергийни източници – фотоволтаици, ветроизмервателни мачти, електроцентрали и др.
 • Застраховка Финансови рискове
 • Специализиране в застраховане на медицинско оборудване и неимуществени интереси на медицински заведения
 • Застраховка на мероприятие – покриване на инвестицията при отмяна на обществено събитие
 • Застраховка на гаранции, авансови плащания по договори
 • Професионални отговорности на кредитни консултанти, адвокати, нотариуси, медицински персонал и др.
 • Карго застраховки
 • Медицински и здравни осигуровки
 • Договаряне на нетрадиционни рискове, които по стандартни условия са изключени