Финализиран проект по ЕСФ

2014-09-01

Застрахователен брокер Аамарант България успешно приключи проект по ДОГОВОР ESF-2303-06-11015 с Агенция по заетостта –  „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В
„АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД” BG051PO001-2.3.03-0443. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Чрез проекта се постигнаха следните резултати:

1. В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН – предоставени нови лични предпазни средства за защита на здравето и безопасността, подобрена работна среда, придобити знания и компетенци, повишена информираност и т.н.

2. В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН – повишена мотивация за работа и активна позиция за персонално участие в процеса по съхраняване и подобряване на условията на труд, личната защита и предпазване от трудови злополуки и аварии, увеличена ангажираност към фирмата в качеството й на работодател и пазарен субект, подобрени производствени и трудови умения и повишена производителност, обусловени от създадените по-добри и облекчени условия на труд.

3. В МАТЕРИАЛЕН АСПЕКТ –осигуряването на климатизацията и новото LED осветление в работните помещения, както и удобни ергономични столове за здравословен трудов процес и предотвратяване на професионалните заболявания.

4. ВЪВ ФИНАНСОВ – повишената ефективност на труда е логично да доведе и до по-добри пазарни позицици и по-високи финансови резултати на фирмата, а оттам и повишаване на трудовите възнаграждения на работещите във фирмата-кандидат.

5. В ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ – повишеният авторитет и просперитет на фирмата ще доведат до нарастване на удовлетвореността и самочувствието от извършваната трудова дейност, което е не маловажен фактор за поддържане на амбицията за постигане на по-добри производствени резултати.

Коментари

Няма публикувани коментари.

Нов коментар