Професионални отговорности

/Професионални отговорности
Професионални отговорности 2018-05-28T15:41:48+00:00

Обща гражданска отговорностОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на отделна негова структура.

Застраховка професионална отговорностЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Професионална отговорност.

Отговорност на продуктаОТГОВОРНОСТ НА ПРОДУКТА
Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.

ЗАСТРАХОВКА НА АКРЕДИТИВИ
Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител. Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител. Покрива се рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. Покриват се следните рискове …

ЗАГУБА ОТ ДОХОД ПРИ ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕЗАГУБА ОТ ДОХОД ПРИ ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕ
ЗАГУБА ОТ ДОХОД ПРИ ОТМЯНА НА МЕРОПРИЯТИЕ