Злополука

/Злополука
Злополука 2018-05-27T21:49:06+00:00

Злополука на местатаЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА
Застраховат се всички лица в превозното средство, вкл. мястото на водача с брой обявен в регистрационното свидетелство на автомобила. Покрити рискове са смърт от злополука, трайна и/или временна загуба на трудоспособност; медицински разноски от злополука.

Трудова злополукаТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
Застрахователен брокер “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” ООД има удоволствието да Ви предложи специална оферта за застраховка “Трудова злополука” към ЗД “ДЗИ” АД. Този продукт е задължителен съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за сметка на работодателя, чл. 52 /ДВ, бр. 76/20.09.2005 г. и Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука.

Злополука на спортистаЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТА
АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ предлага на Ваше внимание застраховка ЖИВОТ за всички спортисти от НСА и спортните училища.

Индивидулана злополукаИНДИВИДУАЛНА ЗЛОПОЛУКА
Основни рискове: Смърт от злополука; Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; Допълнителни рискове: Смърт от професионално заболяване; Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване; Временна загуба на работоспособност вследствие злополука; Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване; Медицински разходи вследствие злополука; Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване; Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука; Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука; Разходи за спасяване вследствие злополука.

Злополука на посетители и гости на хотели ЗЛОПОЛУКА НА ПОСЕТИТЕЛИ И ГОСТИ НА ХОТЕЛИ
Застраховката „Гости на хотела“ се сключва в зависимост от това дали хотелът се ползва целогодишно, или е сезонно обитаван и през кои месеци е запълнен най-много, като за база служи годишната премия.

Злополука на мероприятияЗЛОПОЛУКА НА МЕРОПРИЯТИЯ
Застраховат се лицата, ползващи съоръженията, както и посетителите на културни и развлекателни мероприятия.