АМАРАНТ – ПРОЕКТ ПО ЕСФ

//АМАРАНТ – ПРОЕКТ ПО ЕСФ

АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД стартира проект по ЕСФ и подписа договор №ESF-2303-06-11015. Проектът е насочен към подобряване условията на труд и е финансиран по опретивна програма „Развитие на човешките ресурси“ ЕСФ. В проекта са включени мерки и способи за подобряване условията на труд и закупуването на лични предпазни средства. По този начин дружеството цели подобряване средата на работа и повишаване ефективността на служителите на брокера.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Амарант България“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта“.

2018-05-27T16:26:09+00:00 септември 1st, 2013|