ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

/images4545.jpeg ­Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. Покриват се следните рискове:

1. Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот;
2. Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования - доставчик или изпълнител по търговски договор
3. Финансови загуби, вследствие на лошо време;
4. Финансови загуби, вследствие пожар и природни бедствия;
5. Загуба на доход вследствие авария на машини;
6. Загуба на трудово възнаграждение;
7. Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски
8. Загуба на пазарна стойност
9. Косвени търговски загуби
10. Други нетърговски финансови загуби
11. Други финансови загуби