ПРОФ. ОТГОВОРНОСТИ

Обща гражданска отговорност Обща гражданска отговорност
Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на отделна негова структура.
Застраховка професионална отговорност Застраховка професионална отговорност
Професионална отговорност
Отговорност на продукта Отговорност на продукта
Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.