Автокаско

/icons/kasko.jpg

По тази полица се застраховат сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в следните клаузи и разширения към тях по избор на Застрахования:


Клауза "Пожар и природни бедствия"

Покрити рискове: Пожар, буря (ураган), градушка, наводнение, гръм (мълния), снежно и/или ледено натрупване, морски вълни; свличане или срутване на земни пластове, авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения.


Клауза "Пожар и природни бедствия", "Злоумишлени действия на трети лица" и възникване на ПТП
Покрити рискове: Рисковете включени в клауза "СТАНДАРТ"; пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой, случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС, сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата, внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования; злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване.

Клауза "КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС"

Покрити рискове: Кражба на цяло МПС, грабеж на цяло МПС;


Клауза "ПЪЛНО КАСКО"

Покрити рискове: рисковете включени в клауза "Пожар и природни бедствия", "Злоумишлени действия на трети лица" и възникване на ПТП, кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни телефони, радиостанции и антирадари) на единична стойност до 5 % от застрахователната сума на МПС, рискове по "КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС"


РАЗШИРЕНИЕ "ВАЛУТНО"

При това разширение, застрахователната сума се определя в чуждестранна валута /евро или щатски долар/, а обезщетенията се изплащат в левова равностойност по определения от БНБ централен курс, валиден за датата на плащането.


РАЗШИРЕНИЕ "ЧУЖБИНА"

Това разширение е валидно само като добавък към клауза "Пожар и природни бедствия", "Злоумишлени действия на трети лица" и възникване на ПТП или клауза "Пълно Каско" и предоставя покритие по тези клаузи, за събития, настъпили извън територията на Република България.

download-button-gif_2_a.gif