ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.177 ОТ КЗ

/open_book_on_tabl_450.jpg

ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 177 от Кодекса за застраховането


           На основание член 177 от Кодекса за застраховането, застрахователен брокер „Амарант България“ ООД предоставя на потребителя на застрахователни услуги следната информация:


-Наименованието, под което застрахователният брокер извършва дейност е „Амарант България“, а правноорганизационната форма – Дружество с ограничена отговорност. Дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131472007. Седалището и адресът на управление на дружеството са: град София 1463, район Триадица, улица „Хан Аспарух“ № 5.


- „Амарант България“ ООД е вписано като застрахователен брокер в публичния регистър за застрахователните брокери и застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание член 30, алинея 1, точка 11 от Закона за комисията за финансов надзор, във връзка с което комисията е издала на „Амарант България“ ООД удостоверение № 7-ЗБ/01.06.2006 година. Достъпът до регистъра на застрахователните брокери и застрахователните агенти е свободен и същият е достъпен чрез интернет страницата на Комисията за финансов надзор, а именно: www.fsc.bg. При поискване от страна на потребител на застрахователни услуги, „Амарант България“ ООД ще му предостави копие от удостоверение № 7-ЗБ/01.06.2006 година, издадено от Комисията за финансов надзор.

- „Амарант България“ ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.
Застраховател или предприятие майка на застраховател  не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователния брокер.


- Потребител на застрахователни услуги и други заинтересовани лица могат да подават в писмена форма жалби срещу застрахователния брокер на административния адрес, вписан в Търговския регистър като седалище и адрес на управление на „Амарант България“ ООД към момента на подаване на жалбата. В случай на спор, същият ще бъде решаван чрез преговори между страните, като при непостигане на споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България, а когато в договора между застрахователния брокер и потребителите на застрахователни услуги е посочен арбитражен съд за разглеждане на споровете, съответният спор ще бъде отнесен за решаване от компетентния арбитражен съд.


- „Амарант България“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като „Амарант България“ ООД не предоставя съветите си въз основа на справедлив анализ, основан на преглед и анализиране на достатъчно голям брой застраховки. По искане от потребителя на застрахователни услуги, „Амарант България“ ООД ще му предостави имената на застрахователите, за които може да извърша и извършва застрахователно посредничество.
Въз основа на писмено предоставената от потребителя на застрахователни услуги информация „Амарант България“ ООД определя потребностите и изискванията на потребителя, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретната застраховка.